خيابان شهيد بهشتي ( منصور سابق )
روبروي مسجد حاج احتشام - طبقه 2
04135266810
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

قابل توجه سهامداران محترم شرکت

پرداختی مبلغ حق تقدمهای مربوط به تیرماه با یک ماه تاخیر انجام خواهد گرفت .