خيابان شهيد بهشتي ( منصور سابق )
روبروي مسجد حاج احتشام - طبقه 2
04135266810
info@azarbayjanid.com
شنبه - پنجشنبه 8 الی 15
جمعه تعطیل

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 97/10/30