بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان یا نمایندگان قانونی آنها می رساند که سود سهام مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 به سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/11/29 سهامدار شرکت بوده اند .