پرداختی مبلغ حق تقدمهای مربوط به تیرماه با یک ماه تاخیر انجام خواهد گرفت .