ردیف

   نام نام خانوادگی

                  نماینده

       سمت

1

علی        سنگینیان

       شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا

   رئیس هیئت مدیره

2

قایین       شاهعلی 

    ---------------------------------

   نائب رئیس هیئت مدیره

3

مرتضی      بابائی

      شرکت سرمایه گذاری  فولاد گستر کوثر

    عضو هیئت مدیره

4

علی رضا    کیان

      گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

    عضو هیئت مدیره

5

اسمعیل  مختاری دولت آباد

       شرکت مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر

  مدیرعامل  و عضو هیئت مدیره