لیست اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

ردیف

نام نام خانوادگی

نماینده

سمت

1

محمدرضا زمان یاد

شرکت سرمایه گذاری هواپیمائی آتا

رئیس هیئت مدیره

2

قایین شاهعلی

__

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

3

بهداد بیات

گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر

عضو هیئت مدیره

4

مهدی موثقی

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

عضو هیئت مدیره

5

مهدی دانائی

مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر

عضو هیئت مدیره